Home

Translate this website

The Travelling Angel.com LÍVING PÁSSION!
The Travelling Angel guides...
 

Terms and conditions

Algemene Voorwaarden

OFFERTEN:
Al onze offerten worden gedaan zonder verbintenis en behoudens verkoop. Het plaatsen van een bestelling bij SANAPLUS Limited sluit automatisch de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in.

 

BETALINGEN:
Iedere factuur is contant betaalbaar, hetzij aan onze kas, hetzij door storting op onze bankrekening, netto en zonder korting. Iedere andere manier van betaling verandert hier niets aan. De ondertekening van een wissel of een cheque geldt niet als betaling, tenzij na honorering. Een op de vervaldag niet betaalde factuur geeft recht op een intrest tegen de rentevoet van 2% per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag, wordt het bedrag verhoogd met een forfait van 15% en met een minimum van € 40. Wij behouden ons het recht voor wissels te trekken zonder te verzaken aan onze algemene verkoopsvoorwaarden en onder meer die, welk de betrekking hebben op de intresten en kosten en op de bevoegdheid.

 

VERZENDING:
Alle zendingen, zelfs franco, geschieden altijd op risico van de bestemmeling.

 

NAZICHT:
De klant dient iedere bestelling bij de levering na te zien. Na aanvaarding van de goederen op het ogenblik van de levering kan er geen klacht meer in aanmerking genomen worden met betrekking tot de ontvangen hoeveelheden. Een eventuele klacht aangaande de kwaliteit van de goederen moet aangetekend binnen de 7 dagen na factuurdatum bij de leverancier toekomen.

 

OVERMACHT:
Elke omstandigheid of voorval, onafhankelijk van de wil van SANAPLUS Limited zal deze ontslaan van alle verbintenissen, aansprakelijkheden en/of verantwoordelijkheden voor gelijk welke vergoedingen.

 

RECHTSMACHT:
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de Gemeente Breda bevoegd en het Nederlands recht van toepassing.

 

Bestelvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Betaalvoorwaarden

Retour

Klacht

 

 

meer details leest u hieronder...

 

 

Producten van het merk Nature’s Plus kunnen enkel per veelvoud van drie (3) stuks besteld worden. Alle andere producten zijn per stuk verkrijgbaar tenzij aangegeven in de extra  productinformatie.
Iedereen kan via deze website bestellen.
Afhankelijk van hun bedrijfsmatigheid worden onze klanten ingedeeld in categorieën. Hierdoor worden bepaalde voorwaarden verbonden aan onze voordelen zoals een BTW-nummer, korting en kosten.
Bestaande klanten zijn bekend. Professionele klanten die per overschrijving mogen betalen ontvangen hun factuur bij of na levering van de goederen. Nieuwe klanten dienen een verzoek in.

In ALLE andere gevallen dient u onmiddellijk te betalen bij uw bestelling, anders zal deze geannuleerd worden na 7 dagen.

Om veiligheidsredenen worden producten met een houdbaarheidsdatum (THT) niet omgeruild, noch teruggenomen.
Mocht u onverhoopt uw bestelling toch nog willen annuleren, kan dat binnen 24 uur na het verzenden van uw bevestigingsmail. U dient dan onmiddellijk het contactformulier op de website in te vullen met vermelding van het 'Kenmerk'.

Leveringsvoorwaarden:

Goederen worden vanuit Nederland verzonden per koerierdienst (Pakketdienst) naar andere landen in Europa. Verzendkosten zijn standaard zeven euro, bij grotere aankopen kan dit bedrag komen te vervallen.  Afhankelijk van het land, kunnen deze kosten sterk afwijken en zal u per e-mail verwittigd worden. Leveringen naar een postbus zijn mogelijk mits een extra kost van 8 euro. Een levering op zaterdag is opnieuw mogelijk en kost 1 euro extra. U dient uw verzoek te melden bij uw bestelling. Ook gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk op aanvraag en meerkost van 7 euro. 

Bij afwezigheid worden pakketten meermaals aangeboden. Bij aflevering dient u te handtekenen als bewijs van ontvangst.
Onbestelbare pakketten (door afwezigheid of foutieve adresgegevens) zullen een 2e keer verzonden mits de verzendkosten (7€) opnieuw betaald worden. Indien de klant (omwille hiervan) wenst af te zien van zijn of haar bestelling, zal slechts 50% terugbetaald worden van de geretourneerde goederen.

Betalingsvoorwaarden:

Zoals reeds meermaals vermeld betalen particuliere klanten bij hun bestelling met overschrijving via hun bank. Op termijn zal meteen betaald kunnen worden in de webwinkel met bancontact of creditcard, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk.
Professionele klanten die goedkeuring hebben, krijgen de mogelijkheid om hun factuur contant te betalen. Uw betaling wordt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de goederen verwacht.

 

Retour:

Het terugsturen van goederen of pakketten is STANDAARD UITGESLOTEN. Wanneer echter een practische fout door ons begaan werd, is er overleg mogelijk en zal per e-mail gecommuniceerd worden om een oplossing te vinden. Om welke andere reden dan ook (verkeerd besteld, te grote tabletten, enz. ) zal uw verzoek tot terugzending (of een deel daarvan!) geweigerd worden en dient de factuur volledig en binnen de betalingstermijn betaald te worden. Wij vragen u goed na te gaan welk product u (of uw klant) wenst te gebruiken vooraleer u de bestelling ingeeft in onze webwinkel. Vergissingen zijn snel gemaakt. Helaas is het onomkeerbaar omdat vele producten speciaal besteld worden. Gelieve uw klant hier van op de hoogte te brengen!

Klacht:

Voor mogelijke klachten i.v.m. levering, orders, producten of administratie verzoeken wij u te telefoneren naar +32 (0) 475 79 77 00. Dit is de enige manier van communicatie i.v.m. een klacht. Op e-mail verkeer zal dus GEEN gevolg gegeven worden tenzij dit telefonisch overeengekomen werd.